PARK W ŁĄŻYNIE

    Pozwalam sobie zacytować fragmenty bardzo dobrego opracowania Bogdana Chrapkowskiego z wydania "Łążyn gm.Obrowo. Zespół dworsko-parkowy":

    "Znajdujący się przy dworze w Łążynie park w obecnym układzie przestrzennym powstał w połowie XIX wieku, o czym świadczy wiek najstarszych drzew. [...] Wśród parków województwa toruńskiego park w Łążynie pod względem wielkości należy do niezbyt licznej grupy w przedziale 5 - 10 ha (przeciętne parki nie przekraczają 2 ha powierzchni). Pomimo złego stanu zachowania, braku zabiegów pielęgnacyjnych oraz licznych ingerencji w jego układ kompozycyjno-przestrzenny, park reprezentuje wysokie wartości. Park posiada dwie dość dobrze zachowane aleje grabową i lipową, duże fragmenty starodrzewu, interesujący skład gatunkowy drzewostanu. [...]

    Park porastają 23 gatunki i odmiany drzew, w tym 19 rodzimych: brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, dąb odmiana stożkowata, grab pospolity, jesion wyniosły, klon jawor odmiana purpurowa, klon jawor, klon pospolity, klon jesionolistny, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, modrzew europejski, sosna pospolita, świerk pospolity, topola biała i czarna, wiąz polny, wierzba biała, wierzba odmiana płacząca oraz 4 gatunki aklimatyzowane: daglezja zielona, kasztanowiec biały, robinia akacjowa i sosna wejmutka. [...] Do szczególnie cennych składników drzewostanu należą drzewa pomnikowe. W 1983 roku za pomnik przyrody został uznany jesion wyniosły. [...] W 1994 roku rozporządzeniem wojewody toruńskiego za pomniki przyrody uznano dalsze egzemplarze o imponujących wymiarach: jesion wyniosły o obwodzie 321 cm, dąb szypułkowy - 300 cm, klon jawor odmiana purpurowa - 288 cm i lipa drobnolistna - 305 cm.

    W parku znajduje się ciekawy, niezmieniony system wodny, ... w przeszłości obejmował ogółem siedem stawów. Stawy połączone były rowami, a stan wód regulowano przepustem w zależności od poziomu i potrzeb gospodarki rybackiej (hodowla karpia). Układ komunikacyjny uzupełniały dwa mostki."

    W latach 60-tych po tragicznym wypadku, kiedy podczas przejażdżki łódką po stawie utonęło troje uczniów szkoły podstawowej, spuszczono wodę ze stawów, niszcząc system wodny. W 1994 roku został on częściowo odtworzony, jednak aktualnie ponownie uległ degradacji. Celem rozpoczętych w tym roku prac rewaloryzacyjnych jest rekonstrukcja systemu wodnego.

    W latach 70-tych, ówczesny dyrektor szkoły, dokonał wycinki wielu drzew przygotowując teren pod boisko do piłki nożnej. Ścięta została, między innymi, stara rozłożysta lipa, pod którą odbywały się przed wojną wszystkie uroczystości, także dożynki.

    Na terenie parku znajdują się obecnie, oprócz dworu, szkoła podstawowa, wybudowana w latach 70-tych, remiza - świetlica, dwa boiska, ogródki działkowe. Ponad pół ha parku należy do dworu, będąc własnością obecnych gospodarzy obiektu. Pozostała część parku należy do Urzędu Gminy Obrowo.

    Poniżej rycina przedstawiająca plan parku. Ponieważ inwentaryzacja pochodzi z końca lat 70-tych, aktualny stan zadrzewienia nieco się zmienił (oznaczenia na rycinie: 1 - brzoza brodawkowata, 2 - daglezja zielona,  3 - dąb szypułkowy, 4 - dąb szypułkowy odmiana stożkowa, 5 - grab pospolity, 6 - jesion wyniosły, 7 - kasztanowiec biały,  8 - klon jawor, 9 - klon jawor odm, purpurowa, 10 - klon jesionolistny, 11 - klon pospolity, 12 - lipa drobnolistna, 13 - lipa szerokolistna, 14 - modrzew europejski, 15 - robinia akacjowa, 16 - sosna pospolita, 17 - sosna wejmutka, 18 - świerk pospolity, 19 - topola biała, 20 - topola czarna, 21 - wiąz polny, 22 -  wierzba biała, 23 - wierzba biała odmiana płacząca).

 

 

 

 

 

PScript logo